Městské slavnosti "Dotkni se Písku"
(Plnění slibu VOTUM).

 A co je vlastně to Vótum ?
----------------------------------


Jeden z obrazů Mikoláše Alše na hotelu Dvořáček znázorňuje procesí s obrazem Písecké Madony.
________________________________________________________________________

          V mnohých městech se dnes pořádají slavnosti spjaté s nějakou významnou událostí toho kterého města. Královské město Písek má ale pevně daný důvod k pořádání oslav a to již od roku 1743 jako plnění slibu "VOTUM" za ochranu města před hrozícími následky války mezi francouzkým, bavorským a rakouským vojskem. Tato epocha se nazývá jako "válka o dědictví rakouské". 

    Originál slibu "VOTUM" královského města Písku z roku 1743 je vystaven v expozicích Prácheňského muzea v Písku a s jeho laskavým svolením zde chci ukázat jeho snímky.
                                         

    August Sedláček ve svém díle "Dějiny královského krajského města Písku" popisuje podstatu tohoto slibu: 

         "Votum neb slib l. 1743 v únoru učiněný zněl, že všichni obyvatelé města Písku slibují na dokázání vděčnosti každý rok k stálejší, největší cti a slávě nejblahoslavenější Rodičky Boží Marie Panny slavnou procesí s nebesy, korouhvemi a nesením obrazu Matky boží při zvuku polnic, trub a bubnův k její soše a svatých patronů a potom slavnou mši, při ní ofěru a Te Deum laudamus s požehnáním Nejsvětější svátostí oltářní vykonati".
 

Doslovné znění je uvedeno na stránkách městských slavností "Dotkni se Písku".

 

   „Vótum královského města Písku"

    "Když v letu 1741 v měsíci listopadu celá téměř armáda vojska Bavor- a Auxiliarního Francouzského v okkupírování král. hlav. města Pražského skrze toto král. město Písek mašírovala a po dobytí téhož hlav. města Pražského, táhnouc zase skrze toto město až na Hlubokou k Budějovicům se dostala; avšak ale byvše u Budějovic i tam v městě armáda c.k. královská, opět do tohoto král. města Písku celá Bavorská auxiliárního francouzského vojska armáda zpátkem se navrátila a větším dílem pěchota v městě ainkvartirována byla, ostatní vojsko ale a kavalérie za městem, za mostem v polích kampírovalo, stalo se: že 28. Decembris téhož 1741. roku silná c.král armáda i s artilérií od Budějovic k městu zdejšímu přitáhla a do Semic pod horama, po vrších, po Vyhlídkách až k Spravedlnosti se rozložila, takže v těch okolostoličnostech nic jiného k očekávání nebylo, než že toto již beztoho nanejvýš obrané město, k vypálení a vyvrácení, jeho usoužení obyvatelé, ale k zkažení a zahubení přijíti musejí, jakož se tak téhož dne na večer okolo 6 hodin skutečně a věrně stalo, jako by se šturm na město předevzíti chtěl, z kteréžto příčiny také vojsko k bránění se rychtovalo, ano i venku na předměstí a v parkánech nějaká porážka se přitrefila, v kterémžto tak patrném nebezpečenství, v truchlivém a žalostivém stavu jsouce my Purkmistr a Rada, též celé měšťanstvo zdejší postavení a nemajíce kam své útočiště vzíti, mysle a srdce naše k nebi jsme pozdvihli a nejblahoslavenější Matku právě v nově narozeného Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, Marii Pannu za ochranitelkyni sobě jsme vyvolili, slibujíce, jestli u svého nejmilejšího synáčka milost vyprositi a nás od toho všeho nebezpečí a zkázy vysvoboditi ráčí, že jí za to každoročně povinnou vděčnost naši veřejnou pobožností prokazovati chceme.

A poněvadž táž Matka milosrdenství Maria Panna nad námi se smilovala a armáda c.k. hned druhý den, totiž 29. Decembris, od města zpátkem jest odmašírovala, takže na tenkráte nic škodlivého městu se nepřihodilo a jakkoliv my pod francouzským těžkým břemenem vždy dáleji v městě s předměstím postaveni jsme byli a o pomoc vzdychali: Však dne 8. Juni 1742 šťastně vysvobozeni a pod předešlý nejspravedlnější Regierung nejmilostivější dědičné královny a paní naší Marie Terezie jsme žádostivě a šťastně uvedeni byli. 

Pročež ten tehdáž učiněný slib náš tuto obnovujeme, jej vůbec a veřejně rozhlašujeme, připomínajíce, že my nynější purkmistr a rada, též celé měšťanstvo takový slib každoročně dozajista vyplňovati chceme, ano i taky budocí naši potomci, aby je Pán Bůh, skrze mocnou přímluvu nejblahoslavenější Rodičky Boží, Marie Panny, od podobného hrůzyplného případu nebezpečenství, strachu a ouzkosti zachovati ráčil – tomuto všemu úplně zadost činiti budou. 

Ve jméno nejsvětější a nerozdílné Trojice, Boha Otce, Boha Syna, Boha Ducha Svatého. Ámen"
.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

A co je vlastně to
 "VOTUM" ?

(V dolní části stránky).